بنام خداوند بخشنده مهربان - سوگند به اسبان دونده ای که نفسشان به شماره می افتد و سوگند به اسب هايي که در صحنه ی کارزار بر اثر برخورد سم هايشان با سنگ ها ،آتش می افروزند . سپس سپيده دمان بر دشمنان حمله آورده و آن ها را در ميان گرد و غباری که بر اثر سم هايشان برانگيخته اند ،به محاصره می گيرند . (عاديات 1-5)

 

یورتمه

حرکت بعدی که اسب می تواند ارائه کند یورتمه است.بسیاری از سوارکاران این نوع حرکت را سخت ترین گام ها می پندارند.در یورتمه، سوارکار ضربه های شدید تری در زیر نشست خود نسبت به آنچه که در قدم تجربه کرده احساس می کند.برای آنکه بتوانید در این حرکت احساس راحتی کنید لازم است عضلات خود را راحت بگذارید تا ضربه ها را جذب کنید و هرگز نباید بدن خود را سفت کنید و به سمت بالا بکشید.

یورتمه آزاد:
وقتی اسب یورتمه می رود شما می توانید عمیقا در زین بنشینید که به یورتمه نشسته معروف است و یا به طور هماهنگ با هر گام یورتمه از روی زین بلند شوید و بنشینید که این حرکت در یورتمه برای یک سوارکار نو آموز نسبت به یورتمه برای یک سوارکار نوآموز نسبت به یورتمه نشسته  راحت تر است و کمتر باعث خستگی او می شود.هرگاه شما در این نوع از حرکت احساس راحتی کردید لازم است یورتمه نشسته را تمرین کنید.وقتی اسب یورتمه می رود،از یک اریب به اریب دیگر(حرکت ضربدری دست ها و پاها)تغییر وضعیت می دهد. در یورتمه برای بلند شدن از روی زین اجازه دهید تغییر اریب،نشست شما را از جدا کند و با اریب بعدی مجددا به زین برگردد.بنابراین با بلند شدن هر جفت دست و پای اسب به صورت ضربدری و آهنگ یک-دو، یک-دو،شما هماهنگ با آن آهنگ:بالا-پایین،بالا-پایین،بلند می شوید و باز می نشینید.


یورتمه آزاد بر روی اریب درست:
هنگامی که بر روی یک دایره یورتمه آزاد می روید، لازم است در زمان معینی از بلند کردن جفت دست و پا از روی زمین شما هم از روی زین بلند شوید.ساده ترین راه برای مشاهده این مطلب در هنگام یورتمه نگاه کردن دقایقی به شانه خارج اسب است.شما باید زمانی از زین بلند شوید که شانه خارج اسب از زمین به سمت جلو برداشته می شود و وقتی که در سمت عقب بر زمین گذاشته شد لازم است شما هم بر روی زین بنشینید.علت این زحمات برای حرکت بر روی اریب درست زمانی معلوم خواهد شد که شما به پیشرفت کیفیت کا راسب خود علاقمند شدید.در چرخش  ها و یا دوایر ، هنگامی که پای داخل و دست خارج بر روی زمین است و سوار می نشیند،اسب متعادل کردن خود را آسان تر می یابد.از آنجایی که در یورتمه، اسب دست و پای خود را به صورت ضربدری حرکت می دهد ، این حالت وقتی حاصل می شود که سوار با به زمین آمدنش خارج بر روی زین بنشیند و یا با جلو رفتن شانه خارج از روی زین بلند شود.وقتی شما دست عوض می کنید باید اریب یورتمه خود را تعویض کنید:برای مثال ، در حالت جدید یا بلند شدن شانه خارج از روی زین بلند شوید.تعویض اریب یورتمه با 2 با نشستن قبل از  بلند شدن بعدی مقدور است.لذا به جای آهنگ بشین-پاشو،شما باید از آهنگ بشین-پاشو،بشین-بشین-پاشو،تبعیت کنید که این کار شما باعث تعویض اریب یورتمه آزاد خواهد شد.