بنام خداوند بخشنده مهربان - سوگند به اسبان دونده ای که نفسشان به شماره می افتد و سوگند به اسب هايي که در صحنه ی کارزار بر اثر برخورد سم هايشان با سنگ ها ،آتش می افروزند . سپس سپيده دمان بر دشمنان حمله آورده و آن ها را در ميان گرد و غباری که بر اثر سم هايشان برانگيخته اند ،به محاصره می گيرند . (عاديات 1-5)

 

حرکت انتقالی

تغییر گام ها از ایست یا از یورتمه به چهار نعل و... را حرکات انتقالی می خوانند.درست همانند تعویض دنده در اتومبیل به هنگام افزایش و یا کاهش  سرعت که باید خیلی آرام و بدون تقلا انجام گیرد.

برای شروع حرکات قدم، پاهای خود را در کنار بدن اسب فشار داده و اجازه دهید بازوان و دستان شما به سمت جلو بیافتند.اگر اسب فرمان شما را اجرا نکرد آنگاه با پاشنه خود فشار محکم تری به آن وارد کنید و اگر این فرمان را هم رد کرد به وسیله انتهای شلاق در پشت کپل ضربه ای آرام بزنید و اگر لازم است این کار را انجام دهید باید بسیار سریع حرکت رو به جلو را به وسیله دستان خود حفظ کنید، زیرا ممکن است اسب با این ضربه رو به جلو بپرد و نباید با ضربه ای در دهان تنبیه شود.به یاد داشته باشید دادن پاداش  به اسبی که از دستورات پیروی می کند نباید فراموش شود.با تمرین،اسب به فرمان های شما پاسخ می دهد و نسبت به فشار ساق شما عکس العمل نشان می دهد.برای متوقف کردن اسب، با پاها به اسب فشار واراد کنید اما اجازه ندهید دست ها به سمت جلو بیفتند.به ترتیب اسب با این حرکت در می یابد باید حرکتش را به سمت جلو متوقف و یا گام خود را کوتاه کند.ادامه حرکت دست سوار به منظور کاهش حرکت دست سوار به منظور کاهش حرکت دست سوار به منظور کاهش حرکت رو به جلو، تا جایی که لازم است باعث می شود اسب از حرکت بایستد و در حالت طبیعی ایست قرار گیرد.از پاها به عنوان کمکی ملایم اما دائمی استفاده کنید.در شروع ممکن است لازم باشد دست ها حرکت رو به جلو را کاملا متوقف کنند اما با تمرین ، اسب حساس تر خواهد شد و فقط با یک اشاره دست برای کاهش سرعت می توان آن را از حرکت باز ایستاند.