بنام خداوند بخشنده مهربان - سوگند به اسبان دونده ای که نفسشان به شماره می افتد و سوگند به اسب هايي که در صحنه ی کارزار بر اثر برخورد سم هايشان با سنگ ها ،آتش می افروزند . سپس سپيده دمان بر دشمنان حمله آورده و آن ها را در ميان گرد و غباری که بر اثر سم هايشان برانگيخته اند ،به محاصره می گيرند . (عاديات 1-5)

 

تغییر جهت حرکت اسب

شما نمی توانید برای همیشه در یک جهت به حرکت خود ادامه دهید بنابرین هرگاه حرکت رو به جلو اطمینان پیدا کردید لازم است در محلی تغییر مسیر دهید.تا وقتی پاها با هم بر روی حرکت کنند،اسب در یک خط مستقیم حرکت خواهد کرد.برای حرکت در گوشه ها و یا گردش ها لازم است اسب محور بدن خود را قوس دهد.بدین منظور دست ها و پاها باید جداگانه استفاده شوند.اگر یک پا در پشت تنگ فشار آوردن باعث می شود اسب قسمت خلفی خود را به سمت مخالف حرکت دهد.برای مثال اگر پای راست شما در پشت تنگ فشار آورد، اسب قسمت خلفی بدنش را به سمت چپ حرکت می دهد و بر عکس. بنابر این برای چرخاندن اسب، یک پا در محل طبیعی خود قرار می گیرد تا اسب کماکان به سمت جلو حرکت کند در حالی که پای دیگر کمی عقب تر از تنگ قرار می گیرد تا قسمت خلفی را کنترل کند.اسب هرگز نباید سریع بچرخد.هر چرخش باید به عنوان چرخش بر روی قسمتی از یک دایره تصور شود.بنابراین برای چرخش به سمت راست،دایره ای به سمت راست را در نظر بگیرید و دست و پای راست به عنوان دست و پای داخل عمل می کنند و دست و پای چپ به منزله دست و پای خارج به حساب می آیند.